​​​​​​Plný název:

Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)

Zkrácený název:

Ze života hmyzu

Označení projektu:

LIFE16 NAT/CZ/000731

 

Koordinující příjemce:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (ředitelství Praha, SCHKO Bílé Karpaty, SCHKO Beskydy)

Přidružení příjemci:

Termín realizace:

1.7.2017 - 31.12.2022

Rozpočet:

4 222 005 Eur (60% EU, 15% MŽP ČR - čeští partneři, 33% MŽP SR - BROZ)

Důvod podání projektu:

Kvůli změně hospodaření v krajině, zejména v období druhé poloviny 20. století, dochází k výraznému úbytku hmyzu. Především intenzifikací zemědělské činnosti a ústupem od tradičního typu obhospodařování zemědělské půdy jako je ruční kosení či pastva, a to jak na loukách, tak i na okrajích lesů či přímo v lese. Právě z důvodu úbytku různorodě kosených a spásaných travních porostů a prosvětlených lesních stanovišť (výmladkových lesů a lesních pastvin) se mnohé z dříve běžných druhů hmyzu dostaly na seznam ohrožených druhů či zcela vyhynuly. Negativní dopady má rovněž ponechání dříve obhospodařovaných nelesních pozemků ladem, kdy zcela zarůstají náletovými dřevinami a stávají se tak neprostupnou bariériou i pro hmyz. Dalším problémem současnosti je značná fragmentace nelesních ekosystémů, což pro mnoho druhů hmyzu představuje významnou překážku v přirozené komunikaci mezi jednotlivými populacemi.

Hlavní cíle projektu:

Zlepšení stavu populací vybraných ohrožených drůhů hmyzu pomocí obnovy jejich přirozených stanovišť v přeshraniční oblasti Západních Karpat (Beskydy a Bílé Karpaty na české a slovenské straně - vizte mapku výše) a propojení metapopulací jednotlivých druhů v zaměřených lokalitách.

Těmito druhy jsou:

roháč obecný, jasoň dymnivkový, modrásci černoskvrnný, bahenní a očkovaný, žluťásek barvoměnný a přástevník kostivalový, dále ohniváček černočárný, hnědásek osikový, bourovec trnkový a mnoho dalších.

Zaměřené habitaty:

pastviny, vlhké louky, světlé lesy - lesní pastviny a pařeziny. (blíže o DRUZÍCH a jejich HABITATECH)

Dále zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti klíčových druhů hmyzu a jejich stanovištích, o významu soustavy NATURA 2000 (evropsky významných druzích a habitatech) a důležitosti biologické rozmanitosti.

Hlavní aktivity:

Hlavní aktivity

 • Revize a průběžný monitoring cílových druhů hmyzu v zaměřené oblasti
 • Vyjednávání s vlastníky pozemků klíčových lokalit a zainteresovanými subjekty
 • Opatření k obnově stanovišť na rozloze 510 ha PROJEKTOVÝCH LOKALIT (280 ha v ČR a 230 ha na Slovensku):
  • Výřezy náletových dřevin
  •  Pastva a sečení
  •  Výsev živných rostlin
  •  Přeměna intenzivního zemědělství na extenzivní
 • Informační kampaň - prezentace projektu odborné i neodborné veřejnosti, pořádání osvětových akcí, festivalů, dětských táborů a exkurzí, či tvorba výukových programů pro školy.
 • Vyhodnocení dopadu projektu na socio-ekonomické aspekty a ekosystémové služby v oblasti projektových lokalit.

Obsah této webové stránky je vyjádřením koordinujícího příjemce (AOPK ČR) a poskytovatelé finanční podpory - agentura EASME působicí při Evropské komisii a Ministerstva životního prostředí ČR a SR - za něj nenesou odpovědnost.​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
 

​​​​​​​